Recurring

Navy Reserve Birthday

Navy Reserve Birthday The United States Navy Reserve (USNR), known as the United States Naval Reserve from 1915 to 2005, is the Reserve Component (RC) of the United States Navy. Members of the Navy...

Recurring

Navy Reserve Birthday

Navy Reserve Birthday The United States Navy Reserve (USNR), known as the United States Naval Reserve from 1915 to 2005, is the Reserve Component (RC) of the United States Navy. Members of the Navy...

Recurring

Navy Reserve Birthday

Navy Reserve Birthday The United States Navy Reserve (USNR), known as the United States Naval Reserve from 1915 to 2005, is the Reserve Component (RC) of the United States Navy. Members of the Navy...